is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ronde maat, ten z'j in het geval eener veranderde bestemming.

Art. 6.

Lossing.

De van buiten bet P.ijk komende schippers of voerlieden zullen niet vermogen eenige rondemaat-subjecte speeien uit hunne schepen ol van hunne karren, wagens of voertuigen te lossen of te ontladen, dan nadat, behalve de formaliteiten , hun bij de vroegere artikelen dezer wet, ter observantie , voorgeschreven , insgelijks aan dezelve vertoond en ter hand gesteld zal zijn liet consent-biljet tot lossing, hetwelk den zeehandelaar ^ handelaar, trafikant, fabrikant, partikulier of anderen belanghebbenden, aan wien de voorsz. speeien behooren of geconsigneerd zijn, of door wien dezelve gereclameerd worden, verkregen zal zijn op den voet van het navolgende artikel.

Art 7.

Aangifte van den handelaar of anderen belanghebbende ter behomirig van consent^ tot lossing.

Dezeehandelaar, handelaar, fabrijkant, trafijkant, partikulier of ander belanghebbende, aan wiens consignatie of ten W'ens behoeve rondemaat subjecte speeien zijn binnengevallen , zal, alvorens dezelve te mogen inllaan, aan den ontvanger van dezen impost, ter plaatse alwaar de lossing staat te geschied , schriftelijk en door hem, of in zijnen naam door een bekend en geloofwaardig persoon , onderteekende aangifte moeten doen van d- kwantiteit en kwa'iteit rondemaat subjecte speeien, welke het bekend is in het schip, vaartuig of voertuig te zijn afgeladen geweest, ofte zich in of op hetzelve voor zijne rekening of aan zijne consignatie te bevinden.

At\ 8.

Tijd van dien.

Deze aangifte zal moeten geschieden, zoo veel den invoer met zeeschepen of wel met schepen, de binnen rivieren afkomende, aangaat, uiterlijk vóór den afloop van doi eerstvolgenden dag, en, met voerlieden bewerkstelligd wordende,

bin-