is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 19.

Vernaditing der consent-biljetten.

De consent-biljetten zullen, het zij op dezelve nog niets, of wel een gedeelte, is gelost, telken avond bij den ©ntvanger of anderen door de administratie aan te wijzen ambtenaar , of ook bij dien der konvoijen, in het geval art. 16 omschreven, moeten worden terug gebragt ter verluchting en om aldaar te blijven berusten lot den dag, waarop de verdere loss>ng zal plaats hebben, waarvan alsdan op de biljetten aanteckening zal worden gesteld.

De belanghebbende zullen deswege van den evengemelden ambtenaar een ncu bekomen, hetwelk het consentbiljet aan boord of bij de voer- en rijtuigen zal moeten vervangen.

Art. 20.

Nadere verpligting der meters.

Onverminderd het declaratoir van meting op de consentbilietten te stellen, zullen de beëedigde meters, ter gelegenheid van het aldus terug brengen dezer dokumenten, in ecti register met stroken of dubbele biljetten, en wel op het origineel, met onderteekening hunner namen, eene verklaring geven van de kwantiteit en kwaliteit rondemaat subjecte specien, welke door hun zijn uitgelost.

De ambtenaar, ten wiens overstaan zulks geschied is, ook die der konvoijen welke hiertoe gefungeerd heeft, zal er zijne handteekening nevens stellen , en de ontvanger bet nummer invullen van het consent - biljet ea van de generale verklaring of den volgbrief, krachtens weiken de invoer is geschied.

De los-biljetten zullen ten kantore van/den ontvanger ter plaatse der lossing gedeponeerd blijven.

Art. 21.

Betaling~van impost, en inslag.

Geene der aldus aangevoerde en geconstateerde rondemaat ■ subjecte specitn zullen mogea worden ingeslagen , overgescheept