is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheept of naar de woonhuizen , pakhuizen, zolders, kelders of andere bergplaatsen der belanghebbende worden vervoerd, verwerkt of verzonden, of in het geval van een intermediai— ren inslag, krachtens art. 16 dezer wet, verleend, vervreemdt of afgeleverd worden, dan nadat , overeenkomstig het terug gebragte biljet van lossing en het daarop geconstateerd bedrag; van het ingevoerde, de impost ten kantore van den onvanger van deze belasting, ter plaatse van de lossing, voldaan zal zijn.

Van deze betaüng zal eene kwitantie worden afgegeven," gesneden uit het register, in het voorgaand artikel vermeld, en gesteld op het dubbe.'d des biljets, hetwelk de meters door hunne verklaring bekrachtigd hebben.

Voor zoo veel de partij te groot is om op ééne keerverwerkt te worden, en de plaats der bestemming ook die der lossing zij, zal de inslag successivelijk en zonder de prealabele verimposting kunnen verrigt worden, mits slechts bij het verwerken van het laatste gedeelte, immers ten zelfden dage, de verimposting plaats grijpe.

Verzuim ten deze zal gestraft worden als fraude.

Da impost voldaan zijnde, zal aile responsabilitek des invoerders, voor zoo veel de rondemaat aangaat, wegens da hiermede aangezuiverde partijen cesseren.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden! geïnsereerd, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten , kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Cegeven in 'sGravenbage, den i5den September des jaars idiC, het dexde van Onze Regering,

(geleehend) WILLEM.

Van wege den Koning,

(geteeiend)

A. R, F A L C K.