is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden geformeerd en bij een afzonderlijk reglement door den Koning worden aangewezen , eene grens-liuie, beslaande de tusschen-ruimte van de zee-stranden, tot op zevenhonderd rijnlandsche roeden of n,5 kilometers landwaarts van deplaats alwaar bi) gewonen vloed de dijken, duinen en dammen door de zee worden bespoeld, besloten steden en forten gerekend als daar buiten liggende.

13e op deze linie geplaatste kantoren van aangifte voor de koiivoijen en lice?iten, zullen tevens dienen tot aangifte van de specien aan de indirecte belastin en onderworpen; de hoofdambtenaar op deze kantoren geplaatst, zal even z-er voor de indirecte belastingen, als voor de konvoijen en iicenten dienstbaar zijn.

Art. 2.

Aangifte aan die kantoren bij schriftelijke verklaring te doen.

Dadelijk ra de aankomst der schepen voor of aan deze Wacht, zullen de schippers en stuurlieden , onder exhibitie hunner scheepspapieren, gehouden zijn, aan de aldaar geplaatste geëmployeerden, eene afzonderlijke schriftelijke opgave te doen van de kwantiteit en kwaliteit der impost subjecte specien, welke zijlieden aan boord hebben, mitsgaders van de p!aats der destillatie, van de route welke zij wensci;en te volgen, en van de namen of firma's der personen, aan welke dezelve goederen geconsigneerd zijn.'

B j deze aangifte zal tevens de verklaring moeten geschieden wegens hunne scheeps-consumtie, en het getal der koppen, uitmakende hunne ekwipagie.

Art. 5.

Vervolg.

De gemelde schriftelijke opgave zal moeten worden gedaan in een daartoe geschikt register, en met en benevens liet duplicaat van dien , door den schipper en stuurman geteekend, moeten zijn ingeii t naar het formulier , door de Generale Directie nader voortcsclir.j ven.

Art. 4.