is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 54.

De bepalingen op den invoer ier zee, op den invoer langs de rivieri n toepasselijk gemaakt.

Voor de goederen, welke te water langs de gepermitteeide kantoren op rivieren worden ingevoerd, zal door de ambtenaren ter eener zijde , en de schippers, bevelvoerders van vaartuigen en verdere invoerders ter andere zijde, alles moeten geobserveerd worden, wat ten aanzien van den invoer van de zeezijde hierboven is voorgeschreven.

Art, 55.

Uitzondering ten opzigte van liet voorbijzeilen der eerste

wachten , en het lossen builen surveillance, waaronder echter het liglen niet is begrepen.

Iliervan zal nogtans wezen uitgezonderd:

a. Het voorbij zeilen der eerste wacht of kantoor van aangifte; en

b. Het intermediair llgten of lossen, buiten de surveillance der ambtenaren van de indirecte belastingen;

lietwelk als fraude zal aangemerkt worden; ten ware van het dringende der omstandigheden en van de onmogelijkheid tot bet bekomen der anders op de rivieren zoo veel te gereeüerte erlangen surveillance volledig Ronde blijken, als in welke gevallen de voorzieningen in acht zullen n:oeten worden genomen bij art. 28 en 29 hier'boven, in cas van zee-schaden voore<schreven. Zoo wanneer het zoude mogen gebeuren, nat s laagte der rivieren het vroeger overgeven der goederen dan ter definitive losplaats mogte noodzakelijk maken, ot wel dat eene dubbelde bestemming de overgave of lossing van het resf.nt der impost subjecte specien, later mogte gebieden dan ter eerster losplaats, die de schippers conlorm hunne ink.anng moeten aandoen , — zoo zal zuiks . in zoo verre , met alteratie van art. 20 dezer wet, geoorloofd zijn, nuts nimmer p.aats hebbende dan ten gevolge der voorafgaande verklaring aan het kantoor van eerste aai gifte , en op de successive gepermitteerde losplaatten aan dezelfde rivier; «es dat, zoo