is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den zeeschipper zal z^n ter hand gesteld., tegen tee— kening van het d'iplikaat van dien en van de bij liet vorig artikel omschreven order, beide doov iigter- cn zee-schipper of ander intermediaiien vervoerder.

Art. 65.

Over gifle door d-'n intermediair en vervoerder van hel gezegde declaratoir.

De ligterschipper of intermediaire vervoerder zal van zijne zijde binnen den hem geprefigeerden termijn, welke dien van drie weken na den dag der uitgifte niet zal mogen' te boven gaan , het hem medegegeven, en van de teekeniug des zeescliippers gemunieerd, declaratoir produceren.

Hij zal de bevoegdheid hebben deswege recu te vorderen van de ambtenuren, die hem hetzelve hebben uitgereikt.

Art. 6 t.

Vervolg.

Wanneer de termijn, voor den intermediairen vervoer gesteld, door den ligterschipper of anderen vervoerder niet is geobserveerd, zal het bepaalde van art. 61, en de dien ten gevolge te acorderene overschcping, geen effect kunnen hebben, vóór dat de iigtei'schipper zich ter plaatse der afschrijving, ten genoege der ambtenaren, gejustificeerd zal hebben.

Art. G.>.

Verificatie door dn ambtenaren.

De ambtenaren zullen de hun tot verificatie en overscheping gegevene order, op wel e in dorso de kwantiteit en kwaliteit der overgeladene poederen gesteld i;, ook door hunne teekening moeten bekrachtigen, en wijders ten zelfden dage, dat de overscheping voleind is, ten km'ore deiuitgifte terug brengen.

L>e daartoe gecommiteer'e ambtenaar ter plaatse der overlading geeft h ervan kennis met den post san den ontvanger ter primitive ladiugsplsats, met vermelding van den

li a-