is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nf voertuigen hiervoor vatbaar zijn, om deze!ven te doen verzegden,' in welk geval zijlieden hiervan mentie mhen maken

op het biljet. # ^ g5>

Pligten der ambtenaren aan de uiterste Wicht.

De ambtenaren ter uiterste wacht zullen ropers de intrekking der biljetten, het houden van register deswege en de opzending alles in acht nemen, het geen hunnen ambtgeuöoten aan de u terste wachten te Water is voorgeschreven. Zn zullen even als deze, in cas van suspicse, de bevoegd.ïeid. hebben de uitgevoerd wordende goederen al nog. te veritiferen, doch a-iderzins zich deswege kannen dispenseren ook wanneer hun de goederen bewaakt öf verzegeld worden aangevo rd in welk geval zij, geene redenen ter contrarie ziimle, zich met de telling der fusten of andere globale ver.hcatie, zullen kunnen vergenoegen.

Art. 96.

Mfchrijving te weigeren, bijaldien de voerlieden het Rijk niet onmiddellijk verkiten.

De voer- enkarrelieden of andere personen, tot den uitvoer aaneèwezen , zuilen met hunne voer- of rt,tuigen en impost subfecte specien het grondgebied van het Kijk moeten veda-

ten onmiddellijk, na de uitkiariug, . .

Indien de voer- of karrelieden zulks mogten verzuunen zal hiervan melding gemaakt worden op de biljetten, en zullen de aflevcraars de afschrijving van den .mpost verbeuren.

Art. 97.

Waar de verificatie zal moet.'n plaats hebbrn, Minneer de goederen gedeeltelijk te water worden uitgevoerd.

Bija'dien de goederen van de plaats der aflevering tot op zekere hoogte te water zouden moeten worden aangevoerd en de uitvoer vervolgens te lande geschieden , zal de de 1 i>t verificatie, als hierboven ten kantore art. 91 aaugewe/.rr., moeten plaats grijpen. ^ ^ ^