is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegangen tot de lading, zal deze, zoo leel c'e impost sub— jecte specien aangaat, onverminderd de bet:Iing der geïncurreerde boete, geverifieerd eu ont'ost moeten worden.

Art. ii5.

Intrekking van het consent tot overwintering bij het vertrek der schepen.

Onverminderd de kennisgeving van liet arrivement des schips, ter plaatse van berging of overwintering , zal de - ost , op liet register ten kantore van inklaring open blijven tot het weder uitzeilen van het schip , wanneer bet consent op n.euw san de ambtenaren ter lig- of bergplaats zal moeten worden vertoond en door hun aigeteekend, met bepaling tevens van den tijd tot uitzeiling, en onder Kennisgeving hiervan aan de ambtenaren ten kantore van it.klaring, door de opzending derwaarts van het alsdan intetrekken biljet, tegen afgifte van reen aan den het Rijk weder verlatenden schipper.

In cas eener intermediaire nederlage, zal de borgtogt of andere gestelde zekerheid ook intermediair kunnen cesseren.

Art, 116. •

Voorziening bij het breken der lading van binnenvallende en overwinterende schepen.

Wanneer overigens de schipper of bevelvoerder van zoodanig vaartuig niet tot de intermediaire ned rlage is overgee-ann, doch naderhand de lading zal moeten worden gebroken en de goederen voor een' korten tijd over boord gezet , of wel van bestemming zullen veranderen, zal hieromtrent alles moeten worden in acht genomen , het geen bij d« gewone lossing of ligting en nederlage is voorgeschie\en.

Art. 117,

De vergunningen voor de intermediaire binnenvallende schepen alleenlijk toepasselijk gemaakt op zeeschepen.

De vergunningen voor de bijliggers en intermediair binnen komende schepen, bij de voorgaande artikelen daargest^d, A zui-