is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ten andere , in geene gvobtrre kwantiteiten uitslaan Ja* de hoeveelheden, uitgedrukt bij art. ï.-g.

Art. 138.

TVaar de consent-bi!jetten te halen.

De biljetten zullen , voor zoo veel de vervoer op Let onvrije territoir bestaat in eenen uitslag van eenen handelaar, winkelier, trafikant ot' fabrikant, of ook van den eenen partikulier aan den anderen, welke laatste nogtans niet dan o.p speciale permissie en in bijzondere gevallen zal mogen plaat* grijpen, steeds moeten genomen worden ten kantore van den uiislag, of, te dier plaatse geen ambtenaar van de indirecte belastirg. n eevo.iden wordende, bij dien ten naasten kantore van beta ing op of bij de binnenlinie.

Art. i3g,

Zijdelingsche en rugwaarlsche vervoering, met dispensatie van art. 122 en 123 toegestaan.

Gejustifieeerde impost subiecte specien zullen uit de pakhuizen en bergplaatsen der handelaars, trafijkanten en fabr,kanten binnen de door den Koning aangewezene beslotene steden en verdere plaatsen, met dispensatie in zóó verre van art. 122 en 125, van het onvrije territoir hing* de bepaalde kantoren van expeditie op of binnen de binnenlinie en op welke kantoren die specien zullen inoeten wordeq vertoond, naar binnen het Rijk of ook wel in eene rugwaartsche of zijdelingsche strekking mogen worden vervoerd, mits geinunieerd van de dokumenlen van vervoer, en tevens. wanneer de ambtenaren zulks noodig oordeelen, oade? geleide ten koste der vervoerders.

Art. i4o,

Verbod van nederlage ten platten lande behalve in de kom der gemeente van 2000 zielen op het onvrije territoir.

Alle nederlagen ten platten lande en buiten de kom dep

ge-

/