is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 32.

Verpligting van elk en een iegelijk om geslaken \goederen aan te geven.

Wijders zal elk en een iegelijk in .'wiens huis, schuur pakhuis, zeker, kelder of and «re bergplaats, of op w-s e f en buiten deszelfs toedoen of consent, eéin'g gedoken

fpciffscbors" 'th mose" »» s«

speciën oi ondernemen van belaste fabrikagie onaaneè«evoA

worden'»-««»« bereid' ,.«d«5^ „ S l'rg n W6Zen deze cederen , specien of andere

ndeiwerpen aan te geven aan de daartoe bevoer de ambtenaren der indu-ecte belastingen , dadelijk, na dat de" e ve door hem ontdekt a„ll;„ I1Jn, „„ > y\n ^ „X ,

tige te worden gestraft. r - • i)J]f

Art. 25.

A'Sn'7an f*" * *<*»«<»>* « J&fi,

ten, van s/ands wege vereischt, door belastingschuldigen en partikulieren in acht te nemen?

WjMten van aangifte, declaratoire,, of ceni.e ante"'IXTrT A bt' de" a,S™»™>vot of de ipocXveU

l-.mn Zulilen Z1C'11 echtcr llierin kun,len doen vervangen door lunne, het zi, algemeen- of tot dusdanige ^ndftcn fen dT

c.Iaratoiren speciaal gemagtigden, mits leze hiertoe 1."

b >oi lijk e procuratie zijn gekwalificeerd, en een. afschrift

zTziinV£st7a de handteekeniug van den gem.giig.icn ^ geste d , aan den daarm competenten ambtenaar zal

Jente.r^'^ir1' C" W?d,er^ hl) ,Je tekening der dekvmemen door d*n gemagtigden, deszelfs kwaliteit worde vei-

* l,l'ocuJaUc z.al> nogtans niet benoodiyd zijn in de ge' L'J de speciale wetten hiervan uitgezonderd.

Ze.