is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo wanneer dit laatsté zoude mogen gebeuren ten aanziea Van recle cautien, zoo zal dien onverminderd dezelve geaccepteerd en de zaak Laren voortgang gegeven worden, doelt wanneer zulks zoude mogen plaats grijpen ten aanzien van personele cautien, zal, behoudens de verantwoordelijkheid des ambtenaars, het crediet niet behooren verleend te worden, maar, in afwachting van de decisie zijner superieuren in officio, andere intermediaire zekerheid gesteld, of de goederen , voor welke crediet verlangd wordt, onder de surveillance der administratie opgeslagen worden.

Art. 54.

Algemeens voorzieningen omtrent de cautien van particulieren.

De cautien, door partikuliei-en, dat is door alle ander* dan door ambtenaren, te stellen, _ strekken, hoe zeer ook in de gevolgen voor 'sRijks zekerheid, in allen gevalle voor rekening en ten behoeve van de ambtenaren, welke, krachtens dezelve , eredieten verleenen, en deswege responsabel zijn aan den lande.

Het zal dan o k dien ten gevolge 1*11 de eerste plaats, en , xoo als boven reeds gezegd is, te» genoege dezer ambtenaren behooren te zijn, dat de cautien moeten gesteld v orden, doch, even zeer als aan hun, ook aan de parti ulieren verbleven zijn, zich, wegens c!e vorderingen der ambtenaren, aan dezer superieuren te adresseren.

Overigens zullen de cautien wel moeten gesteM worden tot de gerekwïréerde sommen en met surplus zoo veel de reële en personele cautien aangaat, doch de-c sommen ten gerijvc van den handel kunnen worden gemodereerd, iu manier© als bij het volgende artikel is voorgeschreven.

Art. 35.

Verhouding c^er cautien tot den impost.

Bij aldien de verschuldigde regten meer bedragen dan vijf duizend guldens en niet dadelijk voldaan mieten worden , als in welk 'laatste geval, gelijk mede m het geval cener provisionele cautie zulks niet in aanmerking komt noch ingeroepen zal jnogea worden, zal de belastingschuldige, een