is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. Ö2.

Strafbepaling legen da mcdepligtigheid aan fraude der schippers, zeelieden , loodsen, sjouwers en verdere vervoerders of verwerkers van impost subjecte specien.

Alle schippers, zeelieden, sjouwers, voerlieden, wagenaars? en verdere tot het verwerken van goederen gebruikt wordomie personen, welke niet dadelijk al? shiikers, maar als midepligtigen der sliiikers g«v>ctioniieèrd en schuldig bevonden zijn, zullen, ieder voor hun hoofd, aansprakelijk wezen voor eene boete, gelijkstaande met de helft van die, in het voorgaande artikel uitgedruLt, of twéémaal d?n gefraudeerden impost, mits niet te bovengaande do som van vijf honderd guldens, noch minder bedragende dan die van vijftig guldens.

Art. 83.

Confisaatie dar gefraudeerde goederen en der vaar- of rijtuigen , fustagieri, en wat dies meer zij»

Dg rrefraudeeide impost subjecte specien, mitsgaders, in geval van claudcstinen invoer, ontlading, vervoer of gepretexteerden uitvoer, de schepen en vaartuigen, wagens, karren en paarden en hetgeen . verder tot den frauduleuzen invoer, vervoer of uitvoer verstrekt heeft, —• zullen worden verbeurd verklaard. Riet dien verstande, dat, voor zoo ver de schippers of voerlieden onkundig mogten geweest zijn van het aanwezen der impost subjecte speciea, en zij deze hunne onkunde en onschuld bij een door hun eigenhandig geschreven en geteekend declaratoir zouden mogen bevestigen, cn het tegendeel van dien niet blijkbaar is, in dat geval deze verbeurtverklaring der schepen , vaartuigen, wagens, karren en paarden, en het geen verder tot den frauduleuzen invoer, vervoer of uitvoer verstrekt heeft, zal cesseren: zullende echter in geval blijken mogt, dat eenig schipper of voerman niet mogt kunnen schrijven, dit declaratoir door eeri der 'slands ambtenaren , niet vermelding van d e onkunde moeten worden opgemaakt en door den schipper cf voerman met een merkteeken, in tegenwoordigheid vp.a denzeiven ambtenaar en twee getuigen, die zulks mede zullen teeLenen, na duidelijke voorlezing a^n hem gedaan, gorden hektachtgd.

De