is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 85.

SlraJjen tegen med pligtigheid en omkooping.

/V He die penen welke zich zullen li ebben lafen gebruiken om eenige lieden om te koopen . alsmede zij , die zich zullen hebben laten omkoopen, of zich zullen hebben ingelaten om hunne personen, huizen, schuren, kelders, pakhuizen, zolders, erven en stallingen, schuiten, schepen, wagens, karren , sleden of paarden te laten gebruiken , ten einde de fraudateurs op «enigerhande wijze daarmede in het sluiken behulpzaam te zijn, zullen als medepligtigen, op den voet •van art. 82 hierboven, gestraft worden ; zij, die voor hunne eigene rekening andere zullen hebben omgekocht, zullen als fraudateurs worden gestraft.

Zij, die ambtenaren gecorrumpeerd zullen hebben, zullen worden gestraft en vervolgd, op den voet bij de wetten en manier van procederen gestatueerd.

Art. 36.

Straf bij het niet betalen der loete.

Alle die gene welke ecnige van 's Rijks regten mogten hebben gefraudeerd, en buiten staat zijn de boeten, daarop gesteld, te betalen, zullen met 'gevangenis worden eecorn^eerd, welke voor niet minder dan voor zes dagen en voor niet meerder dan voor twee jaren zal worden geïnfligeerd, zullende het geoorloofd zijn lieden , welke geen bekend doniicilmm hebben , provisioneel te nemen in verzekerde bewaring , ten zij zij behoorlijke zekerheid voor de te ïncurr er ene boete mogten stellen.

Art. 87.

Strafbepaling tegen de overtredingen der derde llassc.

Alle misdrijven en overtredingen, welke behooren tot de derde klasse, zullen gestraft worden met eene boete, in bedrag gelijk staande met de I.elf: van die, welke bij art. 75 tot. art. ö6 hierboven ingesloten, uitgesproken zijn tegen e fraude. ^