is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer liet bedrag van deze zonde vallen in de tey~ men, dat het quaritum van het gefraudeerde niet juist kan worden bewezen, zal hetzelve berekend en in de poui suite begrepen worden,' in verhouding tot de deswege gevorderd wordende boete, dat is van een zesf1e, een vierde of ander representatief en maatstal, voor de boete genomen.

Art. q5.

Voorziening in acht te nemef, bij wanbetaling van in termijnen voldaan moetende worden impositien.

Bijaldien de parate executie moet plaats hebben ter zako van gecrediteerde i;n-os-tien, welke bij termijnen betaald, moeten worden, zoo'zal het van der contribuabclen zijde laten voortloopen uer actie tüt het executoriaal ar est aan den ontvanger de bevoegdheid geven, om de overige nog niet verschenen termijnen van dezelfde partij daaehjk in te

vorderen, . . . , .

Wanneer de geSxecut erde bankbre.i! ig wordt, zal dezelve aansprake'ijk worden voor d ■ onmiddellijke aanzuivering van alle de partijen, wegens welke hij gecrediteerd is.

Een e > ander, bchoadem het privilegie de borgen, l»q de specia'ö wetten, of wel med • bij het algemeen wetboek, r.opens het niet vroeger betalen dan dezer personen engagetaant medebrengt, toegekend.

Art. 96.

Voorziening bij het te geringe provenu der verlacht wordende goederen.

Wanneer er redenen mogten zijn om te vermoeden , dat onbeheerde, aangehaalde of gesais.sseerde EOe^lü!'; T ■plaatse waar zij zich bevinden, met naar deizelvei waaide £d» „orden verkoel,t „1 h« den

vrijstaan dusdanige g slokene en aangehaalde go^ren voor 's lands rekening le doen vervoeren naar eene ^ndeie provincie , jen einde aldaar openlijk bij executie veikocbt

Avt. 97.