is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. ïoo.

Ambtsbetrekkingen tussc'ien de publieke aanklagers en de administratie, nopens het ter executie leglen der vonnissen.

Van alle vonnissen en gewijsJen zal Je publieke aanklager1 kopij overleggen aan den directeur der indirecte belastingen in de provincie, en zoo veel de ambtenaren in het arrondissement hierin betrokken zijn, ook aan deze.

Art. ïoi,

Verdeeling uan liet produkt der boeten en breuken.

De boeten en breuken geïnkasseerd zijnde, zal van derzelver produkt een staat van repartitie opgemaakt worden en dezelve uitgedeeld moeten worden op den voet, nader door den Koning te bepalen.

Art. 102,

Aansprakelijkheid op dit produkt en premien.

In de verhouding, naderbij de evengemelde bepalingen' aantewijzen, zullen op eene portie der boeten aanspraak hebben alle ambtenaren, militairen en partikulieren , welke in het opsporen en aan den dag brengen van het misdrijf zijn behulpzaam geweest, en het proces-verbaal mede zullen hebben geteekend.

Art. io3.

Bevoegdheid tot aangiften.

Tot het doen van aangiften wegens gepleegde fraude^, contraventien en misdrijven, tegen deze generale en de speciale wetten op de indirecte belastingen, bereids geëmaneerd of nog te emaneren, en in het a'gemeen tot- en het naauwkeurig letten op de overtreding dezer wetten , Worden expresselijk geautoriseerd en gelast alle de daarin betrokken Rijks, provinciale en plaatselijke ambtenaren als boven.

Art. io4.