is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DERNEDERLANDEN.

(N°. 50.) TVE T van den 28sten September 1816, tot regeling van het Nederlandsche Muntwezen.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-, Hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te Weten:

Alzoo Wij in aanmerking genomen hebben aan den eenen kant, de verscheidenheid van muntspecien, die in de verschillende provinciën van Ons Kijk zijn circulerende, mitsgaders de nadeelen en ongelegenheden, welke daaruit, zoo wel voor de algemeene schatkist, als voor de ingezetenen de® Pijks, zijn voortspruitende, in het bijzonder, om dat vele dier muntspecien geenszins als 's Rijks munten kunnen worden beschouwd, maar enkel getolereerd en volgens bepaalde tariven aangenomen worden; en aan den anderen kant de voor-< deelen die er uit eenheid van munten , eu een wel ingerigt en eenvoudig muntstelsel, voor het Rijk en voor Onze goede onderdanen zullen ontstaan;

■t J

ZOO IS HET,dat Wij, in alle die ongelegenheden willend# voorzien, en het voordeel van 's Rijks ingezetenen ook in dit stuk willende behartigen, den Raad van State gehoord, eu met gemeen overleg der Staten - Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verjtaau bij deze:

A Ar-