is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

tas

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.;

CN • 520 1VET van den \slen October 1816,' nopens het aanleggen van depóts, van gemalen tarwe en rogge, m de Noordelijke Provinciën.

w ij WILLE m, bij de gbatie GODS Ko\ins der Nedeelandek , Prins van Oranje-Nassau , Groothertog van Luxemburg, enz, hnz. , i^z.

Gezien de wet van den i&len September Jl., «trekkende tot.introductie van een algemeen esterna van indirecte belastingen, over de geheele uitgestrektheid van het Rijk. Guletu "P ^ \ode artikel dcrzelve wet, waarbij aan Ons is voorbehouden het daarsteilen van zoodanige maatregelen a s, in den geest der wet > tot eene rigtige executie van dezdvc nooHig zullen worden bevonden j

Willende voorkomen de ongelegenheden welke ter zake van de afschaffing van het middel op het Gemaal, in de jNoorde-

P ^r°vincien zouden kunnen ontstaan, door de verwiiklr >emnposting van het gemelde onderwerp van belasting • t

Op de voordrag Van Onzen Staatsraad, Directeur-Generaal der Indirecte Belastingen, en het daarop ingewonnen rapport van Onzen Minister van Binnenlandscl.e Zaken cn vau den Directeur- Generaal der Konvoijen «d Lcenten;

DCH