is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Zoodanige eigenaars of aangevers , ten wier naam de gebroken granen ia het depót nedergelegd zijn» welite zouden mogen verlangen dezelve of een gedeelte van dien nog) vóór de suppressie der belasting op hetCxemaal uit het depót te ligten, zullen de begeerde partij, mits in geene kleinere hoeveelheid, dan als hier boven, van een zak tarwe ol twee zakken rogge, kunnen'bekomen ,'tegen betaling vau den bestas tid.cn impost, waarvan aan hun door den ontvanger zal worden afgegeven, eeue impost ""kwitantie eu dupiikaat, luidende van hst dejpoU ....... naar A. Ar. te .... »

y. De persoon aan wien het opzigt over het depo is toevertrouwd , z*l de voorz. impost-kwitantie in dubbel, overnemen ec, zoo als hierboven nopens liet ddplikaat— consent-biljet van inslag is gezegd, de kwitantie imsseren, de verimposte grar.en, onder geleide van hat dupikaat, en intrekking van of afschrijving op het rccu laten volgen.

Bakkers en meelt ei'koopers die in dit geval verkeeren, zullen, onverminderd de verpligting hun bij art, 5, hierboven voorgeschreven , al nu mede observeren het ten hunnen aanzien gestalueerde bij art. 5g der wet op deze belasting.

8. Telken avond zal de ontvanger van het Gemaal aan den opzigter van het depot) doen toekomen eene lijst van de te dier dage afgegevene en op deszelfü depót luidende -consent-biljetten, waarvan te dien einde, op des ontvanvangers kantoor een afzonderlijk register zal moeten worden gefiouden.

9. Dc opziener van het depot zal deze lijsten successivelijk confronteren tegen de onder hem gedeponeerd wordende gebroken granen, cn, in cas van verschil, gehouden wezen , onverwijld, doch ingeval van het achterblijven der granen, binnen de tweemaal vierden-twintig uren, na de afgike van de biljetten, daarvan kennis te geven aan den ontvanger, ten einde in deze het noodig onderzoek zoude kunnen worden gedaan en de impost vau het niet in het dep it aang.koniene, noch op den molen gevonden wordende graan, dadelijk ingevorderd; onverminderd de actie tegen die genen, welke de op vrij-consentbiljet ter molen gebragte granen , onder zich gehouden of geslagen mogten hebben, als zullende de overtreding van de in deze gemaakte voorzieningen als fraude worden geconsidereerd en gestraft.

10." Het depot zal onderhevig zijn aan de peil- en visitatie der ambtenaren der indirecte belastingen, even als de korenmolens eu de bakkerijen en ineelverkooperijen.

n. Lis