is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Algemeene bepalingen.

Art. 1.

Alle vroegere wetten, reglementen, orders en bepalingen, op het stak der inkomende en uitgaande regten van goederen en koopmanschappen, in de zuidelijke en noordelijke provinciën bestaande, met name de resolutie, het plakkaat en tarief, in dato 01 Juli 172a, door de lleeren 5tatenGeneraal in 's Gravenhage geémaneex-d, alsmede de publicatie van 26 Februari 1Ü02 , op den doorvoer van goederen, en die van ïii December i8o5, wegens den impost op den invoer van eenige buiteulandsche produkten, met alle de alteratien, ampliatiën en explicatien daaromtrent gemaakt of gegeven, zoo als die thans in de noordelijke provinciën in werking zijn, mitsgaders de reglementen en besluiien van 20 Juni, 21 Juli, 26 October, 27 October en 8 December i8i4, 10 Januari, 12 April, 11 Juni en 8 Augustus i8i5, met de daartoe behoorende tarieven, en dc voorafgegane of opgevolgde bepalingen en veranderingen , tot nog toe in de zuiileli|ke provinciën in vigeur, zullen 'worden gehouden voor ingetrokken en buiten effect gesteld op den dag en het uur, welke door den Kouing nader zullen worden bepaald.

Art. 2.

Te rekenen van dat zelfde tijdstip, zullen alle de voormelde wetten, publicatiën, reglementen, orders en tarieven, worden vervangen door de tegenwoordige wet en het'tarief, mede op heden gearresteerd, en hetwelk zal moeten worden gehouden van gelijke kracht . als ware hetzelve alhier van woord tot woord geïnsereerd.

Art. 5.

En zal hetzelve tarief worden toegepast op alle zoodanige goederen en koopmanschappen, als na het voorschreven tijdstip, in de zeegatn zullen worden binnen gebragt, of andors op het territoir des Rijks aankomea, en op alle 1 de-