is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zal hiervan door de ambtenaren worden geformeerd akte, die bij den schipper geteekend en daarna door de ambtenaren tot zich zal genomen worden.

Art. xo.

Indien de schipper weigeren mogt de gevraagde opgave te doen, of de daarvan gemaakte akte te teekenen, oi indien binnen den tijd van twee maanden , na dato der dooiden schipper geteekende akte mogt blijken dat zijne opgave is geweest onwaarachtig, zal de schipper veibeuien eene boete van vijf honderd gu!dens, waarvoor het schip zal zijn verbonden en executabel.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Reglement op het aangeven.

Art. 11.

f

Niemand vermag eenige inkomende of transiërende goe deren te lossen of te vervoeren, noch eenige ter zee uitgaande goederen inteladen of afteschepen , noch met goederen, te lande of langs de rivieren uitgaande, de kantoren van de binnen-linis en da kantoren, in art. 56, 6o en 71 gemeld, te passeren, vóór dat dezelve ten kantoie van de inkomende en uitgaaude regten , waar zulks behoort, aangegeven, de vereischte dokum^nten daarvan geligt en de daarop gedane visitatien door afteekening in dorso gebleken zullen zijn.

Art. 12.

Edele gesteenten en paarlen, gouden en zilveren specien, goud en zilver muntmateriaal , het zij inkomende 01 uitgaande, alsmede haring, walvischspek walviscbtraan en baarden, mitsgaders zoute en versche visch, alle van de Nederlandsclie visscherij inkomende, zuilen niet aangegeven noch daarvoor paspoorten of loscedullen behoeven

geligt te worden.

ö A 5 . Art. ia.