is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden wegens inkomende goederen op de reize bedorven cn die, door onkunde, als wel geconditioneerd mogten zijn •aangegeven, mits dat dit verzoek gedaan worde \óór dat de goederen door den ikoopmau tot cn onder zich zullen genomen zijn.

Heze moderatie zal, van goederen die bij het gewigt of de maat zijn aangeslagen , ^eschicden naar het geen zoodanige goederen bij publieken verkoop, die alsdan niet dan met voorkennis van den eersten ambtenaar in loco zal mogen plaats hebben, minder zouden mogen gelden dan gezonda g edjren van dt.-zelf.Je soort, of wel, naar vèrk ezing van den koopman , volgens den graad van beschadiging, die zoodanige goederen, Lij attest Aan twee of des noods drie beëedigde makelaars of beëedigde deskundigen (experts) in plaatsen^ alwaar geene makelaars zijn , waarvan één van wege de administratie, één van wege den';koopman en de derde, indien hij noodig zijn mogt, door het gemeentebestuur zat worden benoemd, mogten worden verklaard te hebben ondergaan.

En zullen de kosten hierop vallende, komen ten laste van den koopman.

f Met betrekking tot zoodanige hierboven bedoelde goederen, welke naar de waarde betalen , zal eene nieuwe aangifte worden geadmitteerd, waarop de visitatie wederom geschieden zal en van het regt van benadering mogen worden gebruik gemaakt.

DERDE HOOFDSTUK.

Reglement op het laden en lossen.

Art. 25.

In uitgaande schepen zullen grene goederen mogen worden geladen , om binnen 'slands vóór het passeren der laatste of uiterste wacht te worden gelost, gelijk ook geene goederen in inkomende schepen, na het passeren der eerste wacht, mogen worden ingenomen, om verder het Rijk te worden ingevoerd , alles bij elke contraventie op pene van confiscatie van de geloste of ingenOmene goederen , en eene boete van drie hondeid guldens door den schipper te verbeuren.

Art. 26.