is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderteekend; alles op verbeurte van vijf honderd guldens. Doch in gevallen, wanneer de commiseu, de loscedullen in handen hebbende. niet mogten present zijn bij de lossing, zullen de schippers of stuurlieden, of die, welke hunne personen, representeren, volstaan met eene schriftelijke verklaring (door hun en door den waker, wanneer die aan boord zijn mogt, onderteekend j van de kwantiteit van goederen op de loscedullen gelost, met uitdrukking van den dag en het jaar, wanneer eii met vermelding van de dagteekening en het nummer der loscedullen, waarop zulks geschied is.

Art. 55.

Wanneer eene groote partij onderhanden is, welke niet 11I ééns, maar bij gedeelten staat te worden gelost, zullen do beambten bevoegd zijn alles wat tot degeheele pariq behoort, en van tijd tot tgd gelost wordt, bijeen te brengen en te houden, tot dat de geheele partij gelost is, om dezelve behoorlijk te kunnen rechercheren, mits dat de goederen wel gadegeslagen en bewaard worden, ten pericule van de ambtenaren, die zullen gebruik maken van de bevoegheid, welke hen hierbij wel expresselijk wordt toegekend.

Art. 54.

Alle de goederen gelost zijnde , zullen de ontvangers met de sehippeus afrekenen, doch zullen de acten van afiekeriing aan de schippers niet worden uitgegeven , dan nadat dezelve hunne ge:: erale verklaring gezuiverd en speciaal daaronder mede zullen verantwoord hebben, hetgeen zij in één of meer ligters mogten hebben overgeladen.

Axt. 5£

En zullen de acten Van afrekening, in het weder uitvaren ; op de uiterste wachten moeten worden vertoond en overgegeven, in voege als hier onder bij art. 101 wordt geordonneerd.

Art. 56.

Wanneer de goederen, na bekomen loscedulle, uit schepen zullen worden gelost buiten de ordinaire losplaatsen, zal zulks »iet mogen geschieden dan met voorkennis van den

«er-?