is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\an den grond , die van de akkers raar de scliuren of ter molen om te malen, mitsgaders a!le dize artikelen die op do gewone marktdagen van het platte lard naar de naburige markt gebrast worden, en eindelijk aile mest-specien zul!en geheel en ai zonder dokumenten mogen vervoerd worden, onverminderd het regt van recheiche en visitatie.

Art. 70.

Op de uitgifte drr binneilandscVie pp<rp">orfen, die op of tusschen de linien worden v< rleei , , mitsgaders op derzei ver zu.'.eung, intrekking nf andere fo: maiiteiten , hoe ook genaamd. zal van ap,,l:caiie z jü a! hetgeen b,j art, 78 en andere wegens de binneuiaijdsche p <spoorten is voorgeschreven.

Art. 71. /

Be afstanden (us«chén de eerste wachten of uiterste posten en | kantoren in de plaatsen , in 'ift reglement te bepalen, nia,xen, op de rivieren, de lin en vari toezigt of het onvrije territoir uit, waarop bijzonder de artikelen 58, 68, 6q en 70 dezer wet mede van toepassing zijn,

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Van de linie van toezigl aan de zeezijde.

Art. 72.

De tuEschenruimte van de zeestranden tot op zeven honderd rijnlandsche roeden landwaarts van de plaats, alwaar bij geW'-nen vloed de dijken, duinen en dammen door de zee w01 den bespoeld , maakt de grenslinie of het onvrije territoir aan de zeezijde uit, de steden ,ch forten als daar buiten liggende gerekend, behoudens zoodanige uitzonderingen, els zu. i-n vervat zijn in hetzelfde reglement, als waarbij ingevolge art. 56 de linien aan de landzijde van punt tot punt zuilen worden aangewezen.

Art. 75.

De kantoren der inkomende en uitgaande rrgten, aan of in <ie nabijheid der zeestranden gevestigd, zullen de noodigedo-

ku-