is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kumenten verleenen voor de goederen, welke aldaar op het onvrije territoir zullen circuleren, of welke men van binnen het Rijk aldaar z<>ude willen aanbrengen, voor zoo verre deze laatsten niet komen v*n eene binneniandsche plaats , alwaar een kantoor bestaat, op 't welk de vervoerder inogt verkozen hebben het vereischte dokument te ligten.

Art 74.

In deze linie, als ook op T< xel en verdere eilanden noordwaarts, mitsgaders op het eilan.1 Rozenburg, welke alle worden verslaan in het onvrije territoir gelegen te zijn, is het aanwezen, aanleggen of aanhouden van alle magazijnen of nederlagen van goederen verboden, op verbeurte der goederen en eene boete van honderd guldens, te betalen bij den geen, in wiens huis, schuur, tuin of erf de nederla.'ie z;ch bevindt. En zijn ook de artikelen 5t5, , 63, 6-i, 65, 67, 68, 69 en 70, der tegenwoordige wet in dezelve linie en op gezegde eilanden van applicatie. '-**

Art. y5.

Geene goederen of koopmanschappen zullen mogen worden uitgevoerd <>f ingebragt van of op de buitenstranden of zeekusten van het Rijk, anders dan met speciaal coi sent. op pene van confiscatie d' r g >ederen en eene b ete van vijf honderd guldens, v<v>r zoo verre geene termen zijn tot de applicatie va» aitikel 4^> dezer wet.

En worden te dezen mede voor zeekusten gehouden de zoomen van de monden der Seegaten tot daar , alwaar het eerste kantoor van inkomende regten of van inklaring gevestigd is.

Art. 76.

Hiervan zijn uitgezonderd de goederen herkomstig uit gestrande sclupen of door nood buiten boord geworpen aismede de versche, gedr 'Ogde, gerookte of gezoute v sc4 van de nat onale visschi rij ; mogende deze visch zoo wel bij nacht ali bij dag, en zonder eenig dokumsnt, binnen de in ari 72 vermelde linie vervoex'd worden ; en wordt omtrent de g'-strande of strandgoederen gerefereerd aan art. i44 en volgende.

ACHT-