is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

judicie aan de betaling der dubbele uitgaande regten , dubbele waarde der goederen en de boete, bij art 7u genieJd, waarvan de invordering op de plaats der uizending teilen de Verzenders en derzeiver borden zal worden vervo!0d.

Art. üf.

Indien bi] de visitatie aan het kantoor vaa passa^ie, ol op dat der destinatie, de goederen, met dit; op liet paspoort Vermeid, in soort muiten velschillen, zullen dezelve worden aangehaald en geconfisqueerd, boven en behalve eene boete vari vi f honderd guldens, ten laste des vervoeiders, behoudens het verhaal van dezen op de verzenders.

Art. 88.

Indien do kwantiteit minder mogt bevonden worden dan op het paspoort is uitgedrukt, zoo zil de zuivering van het paspoort slechts voor d.- bevondene kwantiteit mo-en geschieden; wanneer deze've meerder is, en <I't meerdere beneden een twaalfde gedeelte van liet geheel blijft, zufen van dat meerdere de enkele rekten betaald worden , edoch bo en het twaalfde zijnde, xal al hetgeen de op bet paspoort uitgedrukte kwantiteit te boven gaat worden geconfisqueerd.

'

Art. 89.

Wanneer , in plaatse van gepermitteerde goederen , op bet paspoort vermeld, bij dè visitatie verbodene goederen mogten gevonden worden, zullen alle de verbodene goederen woiden geconfisqueerd. met verbeurte eener boete van vijf honderd guldens daaienboven ; alles zonder eenige prejudicie ten aanzien der condemuatien tegen de afzenders en hunne borgen, ten gevolge hunner borgtogteu, van wege het kantoor der afzendiug in het werk te stellen.

Art. 90.

Om z:ch van de echtheid der certificaten van zuivering te verztkeren, en om <lie■ aangaande actie te kunnen institu ten, wordt aan de administratie der inkomende en uitgaand» ïeg ten gelaten de tijd van zes weken na de inlevering j 11a v<i-