is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

generale verklaring ter plaatse der destinatie van de schepen zal moeten geschieden, binnen gein'.en üjd van • ieren-twintig uren 11a aankomst aldaar; alies cp de boete bier achter bij artikel i3i gestatueerd.

Zallerde de zondagen , en andere dagen aan den godsdienst toegewijd, daaronder niet begrepen ziju.

Art. 119.

Het zal echter aan de ambtenaren van de inkomende en uit aande reglen vrijstaan, om, dadelijk na het arriveren van het schip, den schipperen stuurman te sommeren, om, zonder verwijl, de generale verklaring over tc geven, en, indien zij zulks weigeren , als dan twee wakers op het schip tc stellen, ten koste van den schipper.

Art. 120.

Geene uit zee inkomende goederen zullen mogen worden gelost, noch eenige loscMuuilen daarle-s^-tutgegeven, vóór «Jat de generale verklaring, hiervoren gemeld, door den schipper en stuurman van het schip zal zijn beëedigd.

Art. 121.

De commisen zullen de schippers, alvorens hunne generale verklaring aan te nemen, moeten adverteren, dat de corporele eed daarop, ter plaatse hunner destinatie, zal moeten worden afgelegd, en zullen voorts, na het bekomen der verklaring., dezelve zonder uitstel moeten zentien of overgeven aan het kantoor op jle plaats waarheen de schepen zijn bestemd.

Art. 122.

F11 zullen de schippers een dubbel van dezelve generale verklaring aan de voorschreven commisen van de eerste wncht moeten presenteren, en dezelve coi imisai gehouden zijn die te co latioreren met het origineel, en daarop te noteren den dag van het overleveren van het origineel, en alzoo re onderteekenen; zullende het v oisz. dubbel aan

de schippers dienen, ïngevalle zij ter gedestilleerde* plaatse

1