is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,, ten deele , gelijk wij ook beloof en geene zoodanige ,, verwisseling, verandering, verpak Jein'; of ve-mincle„ ting in het geheel of ten deele te zullen bevelen of „ toe te laten; en verbinden ons, om, in cas van. „ lig ting, geene meerdere of andere goederen in den „ ligter te zullen overladen, dan y/ij bij voorz faktuur ■>■> °f specificatie zullen hebben uitgedrukt, en ui dier „ voege , als bij art. 1 >9 van de wet van den v>den October „ 1816 is bepaald i dat wij ook in deze generale opgave. ,, a/li de ffoedt-reri onder hunne reete , ware en ge,, wone benaming, voor zoo verre d - goederen aan ,, ons bekend waren, hebben opgegeven ; en, generalijk , „ dat in deze opgave geene fraude is gepleegd, noch „ eenige goederen zijn verzwegen, of ondernomen en „ gepoogd om directelijk of iridirectelijk s Rijks ge,, regtighedert te verkorten.

,, Zoo waarlijk helpe ons God yilmagtig!'' Actum

Voor de genen, die wegens hunne godsdienstige gezindheid , zwarigheid maken irj het doen van eed , zai dienen een ander formulier, waarin, na Let woord verklaren: znEim zijn ingevoegd de woorden: bij ware woorden in plaatse van ee.de, en daarentegen uitgelaten de woorden: Zoo waarlijk helpe ons God sl.inagtig.

Art. 126.

Indien de schippers mogten zwarigheid maken in de gave verklaring, bij het voorgaande artikel gemeld, zullen dezelven kunnen volstaan, met aan de eerste wacht een dubbel van derzelver manifesten of andere publieke acten van hunne lading over te geven; en zuilen in dat geval dezelve manifesten of acten, met 'slands zegel door de commisen, aan liet formulier' der inkomende verklaring geannexeerd er daartoe gerenvoijecn! mogen worden; mits dat dezelve, dj en onverminderd, door den schipper en stuurman onderteekend zullen worden, en hij hunne aankomst ter nlaatse der destinatïe daarenboven onder eede of met ware woorden verklaard, geene andere goederen In hun schip graden of biuncn dit Koningrijk gelost le hebben.

Art. 127,