is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len zij in dat geval hunne generale verklaring moeten overzenden met den eersten ligterschipper, welke gehouden zal zijn dezelve binnen vier-en-twintig uren na zijne aankomst, ol zoo veel eerder als de ambtenaren d't mogten recjuirerenj ten kantore over te geven ; alles op de boete van vijf honderd guidens, onverminderd de bepalingen b i het voorgaande artikel op het overladen in ligters vastgesteld; waaromtrent nogtans, in geval van hoogen nood, naar gelang van omstandigheden i de vereisehte mpderatie door de administratie van de konvoijen en Jicenten zal moeten in het oog gehouden worden.

Art. 101.

De schippers en stuurlieden, welke verzuimen zullen hunne generale verklaring, ter plaatse en binnen den tijd en gelegenheid, als hier voren is geordonneerd, over te geven, of in de voorschreven generale verklaring eenige goederen komen i te verzwijgen, zullen verbeuren, de schippers vijf honderd i guldens , en de stuurlieden dne honderd guldens.

Art. i32.

De voorschreven generale verklaring gedaan , en de speeïfij ca tien wegens de fjeligte goederen, ingevolge het gestatueérde hij art ïag, ten kantore overgegeven zijnde, zullen dezelve ■ aidaar door de ambtenaren ter recherche kunnen worden ge| ligt, onder recepissen of bij kopij, om daarop de visitatie te doen.

Art. »55.

Voorts zal met de schippers , ter plaatse hunner ontlading, i op de kantoren der uitgaande en inkomende regten , niet mogen worden afgerekend , *vóór dat zij bewezen zullen hebben, dat alle de door hen aangebragte goederen, het zij dezelve met ligters opgezonden of anderzins zijn gelost, ten kantore zijn aangegeven. En zullen de schippers zich tot die afrekening ten kantore moeten presenteren, binnen den tijd van zes weken uiterlijk ua de gedane lossing,op de boete Van drie honderd guldens.

Art. l'A.

_ De loodsen zullen niet mogen toelaten dat, vóór de inklaring of in het opzeileiji der zeeschepen \au du eerste wacht

naar