is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invoer niet zijn verboden, op daartoe te verleenene ongeze— gelde dokuuienten, naai' hunne woonplaatsen kunnen vervoe— ren; mits zu ks aan hun vooraf door den directeur der inkomende en uitgaande regten, onder 'wiens ressort de stranding is voorgevaren ot de gouderen zijn ingebragt, schriftelijk zal zijn gepermitteerd , en niet dan onder opzigt der commiseu ter recherche van liet naaste kantoor of post alwaar de stran— ding is geschied, en 11a behoorlijke aangave van de kwantiteit of het gewigt, alsmede van de kwaliteit en de waarde der ■ goederen, voor zoo verre een en ander aan de voorsz. personen zal bekend zijn, en onder het stellen eener suffisante borgtogt voor de betaling der inkomende regten, ingevalie dezelve niet binnen den tijd van driemaanden , met behoorlijke bewijzen, zouden doen blijken, dat zij dezelve goederen wederom hebben uitgevoerd, of wel onder consignatie van die regten , ter keuze van den directeur hier boven genoemd, en eindelijk, dat door den directeur, in *riens resI S01't zoodanige goederen ten weder uitvoer zullen worden ingeladen, op vertooning van het be.vijs, dat de invoer daarvan overeenkomstig de hier boven omachrevene bepalingen is geschied , insgelijks tot de inlading en weder uitvoer derzelve goederen vooral schriftelijk permissie zal zijn verleend.

Art. i45.

Op gelijite wijze zullen van de betaling van inkomende regten bevrijd zijn, de goederen hier te lande afgeladen in en. vei volgens geborgen uit schepen naar eeuige vreemde havens gedestineerd geweest, doch op de kusten van dit Rijk gestrand ; des dat vooraf worde vertoond een behoorlijk bewijs, dat die schepen waarlijk uit de havens van dit Rijk zijn uitgevaren, met dezelfde lading waarmede zij z.jn gestrand of verongelukt, u mtSaaj(^e regten daarvan zijn betaald, en dat voorts niet bhjKe, dat die goederen vóór het stranden of verongelukken der schepen iu andere landen zijn aau land gebragt of opgeslagen geweest; op productie van welk bewijs de directeur der inkomende en uitgaande regten, onder wiens ressort de schepen gestrand of de goederen ingebragt zijn, schriftelijke permissie zal verleenen , 0111 dezelven te lossen of vervoeren, onder opzigt dert naastbij geposteerde commisen 3 zonder eenige cautie of consignatie.

Ln zal insgelijks door den directiur, onder.wiens ressort cie weder-inlading dier goederen geschiedt, op dezelfde wijze

D <j.«