is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 187.

De transitoire of inkomende regten van de geëntreposeerde goederen zullen worden betaald naar den t.ix, zoo a s deze ven zmlen bepaald zijn ten tijde de goederen uit de entrepóts, ten doorvoer of tot verblijf binnen 's lands , woiden gedeclareerd. 0

Art. 188.

De betaling dier regten zal slechts éénmaal geschieden bij bet verlaten der goederen van het entrepöt, waarin d-zelven laatstelijk zijn opgeslagen geworden , en dus onverschillig of dezeiven vroeger elders zijn geëi.treposeerd geweest.

Art. 189.

De verwisselingen van entrepót naar entrepöt Zul'en moeten geschieden op gedetailleerde declaratie van kwantiteit, kwaliteit, merken, nummers en waarde der goederen, en onder cautie, als m art. 178 is gemeld ; en, op het daartoe af te geven bmnen.andsche paspoort, zal uitgedrukt worden de p aats 01 het land, van waar de goederen van buiten 'slands z.'jn ingekomen,

Art. 190.

De geëntreposeerde goederen , transito aangegeven wordende zullen moeten worden geplumbeerd; derzelver uitvoer za , na betaling der tr^nsito-regten, geschieden met een transito-paspoort, op den voet en onder cautie-steliing, zoo als bij art. 160 en 169 is bepaald. 5 '

Art 191.

A oor zoo verre eenige voorname handeldrijvende plaats alwaar een entrepot is geëtabl.sseerd, verder landwaarts is gelegen dan eene andere handeldrijvende stad, die haar tot eerste wacht verstrekt, en waar tevens een kantoor van betaling bestaat, zal de administratie van de inkomende tn uitgaande regten aan dtz ive, onder behoorli|ke precautien, de faculteit mogen doen genieten, om de goederen , naar zoódanu.e meer landwaarts in gelegene liandel-stad ted. stineerd aldaar en detail aan te g ven, m t toe at ng van deze ide faciliteit, omgekeerd, in cus van expediüea teu uitvoer naar buiten 's lands.

T WIN-