is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderteekend door de ambtenaren niet de inventarisatie beW en die daarbij attesteren zullen*, de looden ol zegels on"C" schonden bevonden ie hebben, ingeval de geïnteresseerde zich daartoe presenteert zal de inventarisatie ook in zijne tegenwoordigheid moeten, en de onderteekening, zoo van den inventaris ais vaa bet register , mede dojr i/em kunnen geschieden.

Art. 196.

Na verloop van een jaar, zullen de als dan nog niet gereclameerde goederen, bij drie onderscheidene advertentien , van veertien tot veertien dagen, in de staats-couranten te plaatsen, openlijk worden aangekondigd, en de eigenaars geïnsinueerd , om als nog aangifte te komen bf te laten doen ^ of wel hunne goederen te reclameren , ten einde dezelven wede: 111 uit te voeren, met inlimaiiê en pene, dat, zij daaraan niet voldoende, de goederen in het op :nbaar , op de gewone wijze, zullen worden verkocht, en het provenu, na aftrek deikosten en pakhuishuur, gedeponeerd in de kas der administratie vau de inkomende en uitgaande regten.

Arf. 197.

Indien bet raogt gebeuren dat in de coh's papieren gevonden wierden, zal een summiere staat van dezelven worden opgemaakt. De panieren zulien door den directeur der inkomende en uitgaande regten worden geparafeerd, cn op deszelfs secretarij rno ten gedeponeerd worden. De uitlevering daarvan zal zonder kosten moeten geschieden aan den genen die zijn regt van eigendom zal bewijzen. Dienvolgens zal dooiden directeur kennis worden gegeven van het depót der papieren , aan hen, vveike de waarschijnlijke eigenaars derzelven zijn mogten, zonder ten deze aan eenige verdere formaliteit gehouden te zijn.

Art, 198.

Alvorens tot den verkoop der goederen te procederen, zal daartoe bij den regter autorisatie moeten verzocht en verkregen zijn.

Art. 199.

De inventarisatie zal aan de deur van liet kantoor, en op de publieke en andere daartoe gebruikelijke plaatsen, woi'dea

aan-

1