is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangeplakt, met bekendmaking, dat na verloop van zes weken, bijaldien binnen dien tijd geene reclame worde ingediend , de goederen zullen worden verkocht.

De advertentie tot den verkoop zal tweemaal, van acht tot acht dagen, geschieden, en, behalve de gewoue aanplakking, ook geïasereerd worden in de staats couranten. — Daarna zal eene derde advertentie van den verkoop , met bepaling van den juisten dag en datum, aangeplakt en in de voorschrevene dagbladen geplaatst worden.

Art. 200. / . ;

De goederen zullen , op den dag b;j voorschrevene advertentie vastgesteld, van wege de administratie der uitgaande en inkomende regten, in tegenwoordigheid van den directeur of iemand van zijnentwege, aan den meest— en laatstbiedenden verkocht woeden, onder conditie dat de regten, ingevalle de zei ven nog verschuldigd zijn, daarvan zullen moeten worden betaald, en dat, wanneer de goederen ten invoer verboden z'jn mogten , dezelven naar buiten 'slands zullen moeten worden uitgevoerd.

Art. 201.

Do opbrengst van den ver' oop zal gedurende een jaar in de kas A'an dt; administratie gedeponeerd blijven, om biunen dien tijd, na aftrek der kosten, in proportie van het terug geëischte, uitgekeerd te worden aan die genen, welke hun eigendom dien aangaande bewijzen zullen, en welke tevens gehouden zullen zijn, voor de bewaring der goederen, de bepaalde pakhuishuur, gedurende den tijd weiken de goederen zijn gecustodieerd geweest, te betalen.

Art. 202.

Ka verloop van een jaar, te rekenen van den dag dat de verkoop heeft plaats gehad, zich geene reclamanten voor het provenu opdoende, zal tot confiscatie van hetzelve worden geprocedeerd, zoo en in dier voege als in regten gebruikelijk, is, en omtrent goederen, welke in de termen van confiscatie Vallen, volgens de vigerende wetten , geschiedt; waarna liet geheele zuiver provenu in de publieke schatkist zal worden overgestort.

Art, 20a.