is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedane benadering bezwaard achtte, zal h'j zich dadelijk, aan den directeur kunnen adresseren, en zal dezelve directeur, bevindende dat de benaderde goederen, overeenkomstig de bedoeling der wet, in hare waarde z jn aangegeven, geregtigd zijn , om de benadering te desapproberen en de goederen aan den eigenaar terstond te doen restitueren, ja seifs, in enkele gevallen en om bijzondere redenen , eene vergoeding van kosten f schaden en interessen, aan den eigenaar toa te leggen.

Art. 22.5.

De benaderaars zullen voorts, dadelijk na dat de adjudicatie ter hunner kennisse zal zijn gebragt, en vóór het aanvaarde ri der goederen, als mede vóór dat de benaderaars eenig gebruik zullen vermogen te maken van die goederen. het zij door het afknippen van stalen of het nemen van monsters, aan den benaderden moeten betalen de aangegevene wa;irde der goederen en twaalf percent daarboven, indien de betaling binnen vier-en-twintig uien na den ontvangst van de adjudicatie geschiedt; dertien percent, wanneer die binneö tweemaal vier-en-twintig uren, en veertien percent, wanneer die binnen driemaal vier-en-twiutig uren gesc'uedt.. — Na verloop van dien tijd de betaling niet gedaan zijnde, zal de benadering, indien de koopman dit begeert, rut en van onwaarde "zijn, en de benaderaars in ailen g-valle, hetzij de koopman de gedane benadering al of niet wil laten voortgang hebben, verpligt zijn, drie percent der aangegevene waarde van de goederen aan den eigenaar, of die hem representeert, te betalen, tot vergoeding der schade door het opoiithoud Veroorzaakt.

Ingeval echter de eigenaar of dcszelfs gemagtigde zich niet ten kantore, alwaar de goederen zijn opgebragt, most presenteren tot ontvangst der penningen, zal de benaderaar kunnen volstaan met dezelven onder den ontvanger, ten diens kantore, ten pericule van den eigenaar te deponeren.

Art. 224.

De betaalde regten zullen , in cas van geadjudiceerde benadering, ook door de ambtenaren aan de benaderden moeten worden gerestitueerd, en dezelve ambtenaren gehouden zijn , dadelijk vóT de aanvaarding der goederen, eene verhoogde eane«ve en betaling der regten van dezelven te doen, voor

zoo