is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

(N . 550 BESLUIT van den sgsten Octoher 1816, betreffende de ligling der contingenten, door de Zuidelijke Provinciën verschul■* digd, lot het voltallig malen der Militie.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning ber Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemeurg, enz., enz., enz.

Overwegende dat de wet op de Nationale Militie voorliet gehee.e Rijk nog niet heeft kunnen worden vastgesteld, en daar door is vertraagd gebleven de ligting, welke in dit jaar, tot het voltallig houden der korpsen vau dezelve Militie in de Zuidelijke Provinciën moet plaats hebben, en waartoe, ten ge\o!ge ^vaii Ons bes uit van den 7den Februari 1816 {staatsblad 11 . 12.), reeds de voorbereidende schikkingen ziia gemaakt: '

Dathet echter noodzakelijk is dat de uitvoering van artikel 207 der giondwet, welke in de Noordelijke Provinciën ^ reeds 111 fie maand April laatstleden is geschied, ook in de Zuidelijke Provinciën plaats hebbe , ten einde het gedeelte der Militie , hetwelk in den loop van dit jaar ontslagen is, te vervangen en al zo o de contingenten wederom voltallig te maken •

(.Tezien Onze besluiten van den ïsten en i5den Aprii loio, (officieel dagblad n°. 6 en 7);

Gelet op artikel 2 der additionele artikelen van de grondwet:

Den Kaad van State gehoord, hebben besloten en besluiten :

. Art. 1. De Contingenten 4 Welke door «ïe Zuidelijke PrÖ=» Viaeien oyer den jare 1816 tothstvoltallig hosidettcbf Nationale

Mi»