is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben besloten en besluiten het navolgende vasttestelleB*

Van de ambtenaren op de uiterste wacht, mitsgaders van bet laden en lossert.

Art. 1. De opperste ambtenaren van de konvoijen

lipenten, op alle kantoren van in- en uitklaring aan de zee" zijde, mitsgaders op alle die kantoren aan de landzijde c langs de rivieren, welke a!s kantoren van in- of uitklaring vo° de indirecte belastingen zullen worden aangewezen w®rde beschouwd even zeer ambtenaren van de indirecte belasting"3 ais van de konvoijen en licenten te zijn,

2. Als ambtenaren der indirecte belastingen , sta»11 zij onmiddellijk onder de orders van den Directeur-Generaa en verdere superieure ambtenaren van voorschreven belastingen» v'an weike zij hunne bijzondere instructies ontvangen.

5. Ten aanzien van de summiere visitatie der if' komende vaar- en voertuigen, liet vorderen van cautie, l'e plomberen of opzenden nu t wakers, gedragen zij zich naa* de deswege bij de wet gemaakte bepalingen, en voor z°° ver een controleur cf ander superieur ambtenaar van de indi' xecte belastingen, welke aanwezig is, hun, dezen aangaande? eenige speciale orders geven mogt, zijn zij tot de stipte na" koming derzelve gehouden

4. De hiervoren gemaakte bepalingen zijn eveneew» toepasselijk op da visitatie van uitgaande vaar- en voer" tu gen, het constateren van den staat der lading zoo veel d« indirecte belastingen betreft, en het afteekenen der biljetten Vaa uit:\iaiiijij.

5. Voor zoo ver de plaats van inklaring tevens ^

cexie plaats van lossing of betaling, en een afzonderlijk orjt"

vanger voor de indirecte belastingen zich op dezelve bevindt?

moet de beambte der beide administratien, diender indirecte belastingen onmiddellijk.van eene voorgenomen lossing of out" lading kennis geven, en is hij speciaal verantwoorde ijk da

dezelve vóór deze kennisgeving dooj hem niet worde toeg'-"

staan , voor zoo ver goederen, aan de indirecte belasting6*1

sahject, worden ingeYP^tl» n,