is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den dienst op het onvrije territoir.

12. De controleurs cn commisen der indirecte belastingen op liet onvrije territoir geplaatst en voor den dienst tusschen de Jinien geschikt, mitsgaders de verdere ambtenaren van voorsz. administratie, welke zich in de uitoefening hunner functien op Int onvrije territoir bevinden, zijn bevoegd en vcrpligt om O), het belang van de administratie der konvoijen en licenten te letten,

1?). Zij moeten mitsdien , wanneer htm eenig frauduleus transport van ^ onderen moet voorkomen, hetzelve in het belant; van -e administratie der konvoijen en licenten aanhouden, daaromtrent handelende naar de bepalingen die de ambtenaren bi| dat vak van gelijken graad in zuike gevallen tc volgen hebben.

j4. In die gevallen brengen zij de aangehouden goederen overeenkomstig de wet en reglementen op de konvoijen eu licenten op, en leggen hunne processen - verbaal over aan de ambtenaren van de konvoijen en licenten waar zulks behoort, cn doen een summier rapport van hun verrigtle aan de administratie der indirecte belastingen.

i5. Desgelijks hebben de geëmploijeerden van den acti■yen dienst der konvoijen en licenten op het onvrije territoir eenc gelijke bevoegdheid en \erpligting, met betrekking tot alle objecten welke mogten circuleren of uitgevoerd worden in contravcntie met de wetten op de indirecte belastingen. zich te dezen opzigte gedragende overeenkomstig de bepalingen voor dc indirecte belastingen gemaakt.

3P. Zij zenden hun profes - verbaal in deze gevallen op aan dén hen te designeien arrondissements - inspecteur der iydirecte belastingen , en doen een summier rapport aan Imnne eigene administratie,

T*-. In de gevallen dat de eecmploijeerden van een der beidf1 administratien eene aanhaling doen in het belang der administratie tot welke zij wiet primitief behooren, genieten &ij bet aandeel aan de saisisserendc ambtenaren toegekend.

lij. De ambtenaren der beide administratien voor den dienst

op