is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den oostelijken hoek dier haven, in eene regie Ijn, kruisende deze rivier, op den lantarenpaal, staande op het hoofd aan het ve :r op liet esiand Rozenburg; vervolgens tc'n oosten dit eiland om tot aan het arbeidersbuis, hewooud door Jan l/hel, en gelegen op het zelve eiland tegen over Boo tsluis, en van dit huis in eem regte lijn, kruisenüe de rivier op den oostelijken hoek van Hoont/nis.

Van d : r langs den grooten of boonsluisschen vliet tot aan de lange brug; wijders 'langs den vliet, loopende langs den zuidbuürtschen weg, tot aan de Maaslandsche vaatt, hij den eersten slagpaal, gemerkt 70, staande op den Maaslandschen weg, achter het huis ter lucht; van dezen paal, in eene regte lijn , op het zoogenaamde pannenhuis , bewoond door Corrie/ts van der Ij arg * vérder Jongs de ten westen vaa dit huis loopende sloot, tot aan den Maasdijk; langs dezen di]k tot aan het wouterswegje (de ten noorden langs dien ui):v gelegene woningen in het onvrije territoir opnemende) , en vervolgens lan0s gezegde wouterswegje tot aau den ^aaldwijkschen wc^,

Van di r, in eene regte lijn , op den stcenen watermolen , genaamd de wipmolen, liggende aan de 'sGiavezandsche vaart, hij den grooten ganiel ; langs deze vaart tot aan gezegden grooten gantel; langs dezen tot aan de nieuwe vaart, langs laatstgemelde vaart tot aan de Joobrug; van deze brug, langs de ten oosten om het dorp Loosd/unen , loopende vaart, tot aan de zoogenaamde brug van de il it, Jij geilde over de loosduinsche vaart, en voorts Jangs de loosduinsche vaart tot aan de beeklaan.

Van di.r, langs gemelde beeklaan, totaanhet indederzelve, verder langs den rijweg, genaamd de klinge, naar en tot aan bet zoogenaamde dekkerslaantje; langs hetzelve, ten noordwesten, "voorbij de plaats Meer der voort tot *an den Scheveninger straatweg; dezen dwars over tot aan en alsdan langs de schuddegeestlaan , ten zuid-oosten voorbij de plaats schnddegeest, tot aan den dennenweg.dezen dwars over,voorbij de herberg genaamd de zoete inval, tot aan den Wassenaarschen weg; langs dezen, ten zuidoosten voorbij de plaats KLngendaal, tot bij het huis bewoond door Johanne» van der Klugl, aan de Waalsdorperlaan.

Van daar, langdeae laan , to: aan den Wassen aarsc'i en achterweg, ook genaamd de noordkant; voorts langs dezen wee ten zuidoosten voor bij de plaatsen Groenen daal, Gro'jliiazenbroek eu // ildrust, toUan en vervolgens langs bat slat; of de*