is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoefsmid Johanne, Hanninhs, staande Voor de ïioutfidrtrt * er stad Ootmarsum {b.xjvende gemelde groote we" van -AlmtLo naar Ootmarsum in het vrije territoir; voorts lan«s de gracht en wal der stad Ootmarsum, ten oosten om dezelye stad, ot aan het hu,s van üfe()7>r Kantor, zoo dat do stad Ootmarsum m het vrije territoir blijft; ,n wijders Lm dengrooten weg van Qotmarzum naar Oldenzanl, tot aan de smederij van Jan lmminh, staande vo >r de B ssehons poort der tad (bhjvende gezegde groote

van Ootmarsum naar Oidenzaal in het vrije territoir)

Van daar, langs de gracht en wandeling der stad (ïklenzaat ten oosten om dezelve stad, tot aan de smederij van

, l^r°°rismit, staande voor de steenpoort dezer stad »oo d,t d. sud l„ h« vrije Jritór ïïïft, ver-"

dei , langs den grooten weg van O/denzaal naar Er-.chede tot aan het huis bewoond door /F. Schukhinq, bij laatstgenoemde stad gelegen (blijvende eemeM* LlV van O/den zaal naar Enschede in het vrije territofr )° van^dk

"Sr"6'? rC§te,Jjjn' °P dat' bewoond door >. Po/man, staande aan den grooten wee van ff*»,. 7 j

Grdnau; van laatstgenoemde huis, in eene rene^n onTct

huis , bewoond door de erven TV. Dijkman; wijders m cena

legte lijn, 0p het zoogenaamde Poort Hendriks Heii-e en

der std'En Tri 'T Jij" dr zuid-wind-korenmden dei stad Enschede, staande aan den grooten weg van En-.

200 dat de ~aA«**ï.

wolnd ia"rViK,iie^.v«Cn WeS'. fcét huis be-s'

7, .jlc'ller-, van dit huis, in eene regte lijn, op dat van Gernt Bartelsen, staande aan de KerZer»ieeJ ■ lan„s cW

derl' t0t iaan het huls< bewoond door J. Ba/tink■ ver-

^en binnenweg, genaamd den Zeedijk, tot aan het

au lendrikus Grootenhuis, aan den grooten wee vin Haaksberger,. „'1 6 , ul, W(5.w"

, """"S™ gciegen, 7,00 uat liet dorn Haaksbergen in het vrije territoir blijft, en vervolgens langs dezen grooten weg, tot aan den scheidpaal, staande

tuuicban 7D ' /' boerenwoning genaamd de i/elh- fde KuuiseUap Langelo in het onvrije territoir opnemende) •

J3 2 A 'tr