is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van tl Aftr, Verder lat) gs dien grooten Weg, tot aau den weg naaf freede rle ten westen van gemelden grooten weg gelegene boeren woning, de Veldkamp genaamd, in het onvree territoir ©pnemeude), voorts in eene regte lijn, tot aan den regter oever van de rivier de lier Lel, tegen over den h emerhoj, en verder in eene regie lijn, dwars over gezegde rivier, op

den femelden Wemerhof. , „ ^ r„ .

Van d r, in eene regte lijn, op den hof van Jan 1 umtier aan den binnenweg van Borkelo (de schuur en iet pa •> huis van Jannes Harbers in het onvrije territoir opnemende ; wijders, in eene regte lijn, op den hoek van den Keilen kamp, aan do heerbaan vznhorkelo en Autpfien, vervolgens in eene regte lijn, op de boeren woning van IV olm k, e:t van deze, in eene regte lijn, op die van jannes Jïoeven , aan den «rooien weg van Eiberg-n naar Groenlo.

Van cl r, langs dezen grooten weg, over de brug over de <S'linge gelegen, tot aan de gracht der stad O/ ■ mo , ten westen van gemelden grooten weg gelegene hot™™°7 Hingen, genaamd fiietmamhuis, Huimnk of rJem JSatuus -en de hruggewaard, in het onvrije territoir opnemende), en voorts/langs gezeg-le gracht, ten westen om de staa, tot aan den grooten weg vaa Groenlo naar Wmterswijk.

Van da ar, langs dien grooten weg, tot aan de zoogenaam Baünksteeg, ten noordwesten van het dorp ^e"tel J Cde ten westen van gemelden grooten weg ge ege woningen, genaamd da Knieper of Ziandoei g, d- 'x J » Blankenberg, Pos! kamp, Toliamp, W ierkamp de Kooüei, Tubers en Balink, in het onvrije territoir opnemende), en wijders langs gezegde Balink steeg, bewestenhetdoip Wenterswijk tot aan den grootea weg van Winterswijk

naar Bredevoord. ,

Van d.vr, langs dezen grooten weg, tot aan de gia der stad Bredevoord (de ten noorden van geme lden 9100ten weg gelegene botrenwomngen, genaam e " , brink, Gevrkinl, Geurkinshuis, Beerenschot, D'e InLf de Rooze, de Schutten kamp, Koenraadshuia en de laat xte Stuiver in het onvrije territoir opnemende ; en v volgens, langs gezegde gracht , ten noorden om de! stad, tot aan den grooten weg van Bredevoord naai Jniteri

Van daar, langs gemelden grooten weg, tot aan deo hof van Jan Meinen Bakker, ten noordoosten van het doip Aalten (de ten noorden van dezen grooten weg ëe.le*£ boerenwoning d? Vleeschhal genaamd, in ict ümiI^er^0jr