is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze verder langs dezelve rivier, tot aan liet dorp Band'alle.

Van da r langs den weg naar en tot aan liet d»rp *>rosFavs, latende links dat van Mouzaire; van liet dovp L,roeFays langs den weg naar en tot aan het dorp llagy o Ui»y; van dit .langs die naar en tot aan dat van h'onceau,latende regts het huis, genaamd AcluLe, en verder langs den eg nasv Louetle St. Fierre, loopei.de door de dorpen Belle Fo-itaine en Houdremonl, tot aan het dorp Fouette SI.

1 Van dddi'Tlangs den weg,loopende ten Koorden langs het Wu van Gedlnn», naai en lot aan het dorp Rienny Tan d.t dorp, langs den weg naar en tot aan het dorp norit-, vervolgens in eene regte lijn, kruisende het bosch •yan Beauraing en dat van Cfiapitre, op het dorp ^every ; van iaatsteemelde dorp in eene regte lijn, noo: dwest tot aan dc beek Hilari, en langs deze beek tol aan het dorp Baron-

V' Van daVr, langs den weg. loopende langs de links aan denzelven gelegene bosschen van Jlouterez en G-rands-I onds, n?av en tot aan het dorp Fmnevaux ; van hetzelve langs den wesr naar en tot aan het dorp Ma/ioux; van dit dorp, in eene" regte lijn op het dorp MaismlSt. hraise, gelegen aan den grooten weg van Namen naar Luxemburg; voorts, langs dezen grooten weg tot san het dorp Hcistir; wijders, in eene regie lijn, kruisende de rivier de Maas, op dat van Jrlastirlavaux ; van dit dorp, langs den weg, hopende langs den linker oever van gemelde rivier, tot aan de beek Hermeton , en vervolgens langs deze beek tot aan de brug van

^Vandïar'' langs den weg, loopende langs de plaats genaamd fe Haut Buisson, naar en tot aan het dorp Iranc/umont.van dit dorp, in eene regte lijn, kruisende het bosch van Du four en dat van la }agne , op het dorpRomeree ; voorts langs den weg naar en lot aan het dorp Mattaigne lapetiU; van dit dorp langs den weg naar en tot aan dat van Uouibes , latende regts het dorp Mattaigne la grande en w.jders lanes den grooten weg van ( harlemont naar C/nmaj, loopende door de slad Marienbourg , tot aan de stad

CJo lipin t r 17 7

Van daar, verder langs re?egden grooten weg van Uiarlc-

mont, naar Chimay, locpende door de dorpen resche,

Goutïeux en Boutonville, tot ddat, waar beoosten de stad Lfii-

may die groote *cg don weg ian Bourlees r,aar V^Ues