is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangewezen het knï.tonr van in- en uitklaring te Hênri C/iaprlle, en zulks o dén voet va„ artikel » der wet on het binnenlandse gedisteleerd, van den ,*den Septemheï dezes jaaïs; b ijvende al le uitvoer va-, binnenlandsch "e ;isteieerd aan de laudzqde en langs de rivieren verboden an ' ders dan op den voet bij welgemeld ioste artikel bepaald.

Kantoor van doorvoer•

8. De doorvoer van goederen aan de indirecte belastingen ondeiworpen, zal voor zoo ver dezelve bj Jc lȟ70n-

ere wetten met is verboden, vermo en plaats te hebben langs alle de kantoren hier voren artikel 5 tot 5 omschreven.

Ligtings -pla alsen.

9. Tot ligtings-plaatsen worden aangewezen in da

PROVINCIE NOORD-HOLLAND:

Het Nieuwe D'pp ,

Het Pampus, mit gaders de steden Mr.dembdk,

Enk kuizen en Hoorn.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND:

Gravende el.

Kantoren van expeditie, naar en op het onvrije tarritor.

10. Tot kantoren van expeditie, naar en op het onvrije; territoir wo den aangewezen alle de piaat en , op welke out Van ers of cominissarissen tot het overnemen der declaratie» V 01 de admmistraüe der indirecte belastingen: gepletst zijn; wordende Onzen Staatsr ad irecteur-Generaal ian die beJa'tmgen ipec.aa. geautoriseerd, tot het aanwijzen van zooj ' ,e verdere kantoren van expeditie, a!s in }iet gerjf

evord?rdCtCnea °P °nVr*e terriloir z<>uden worden

Aan-