is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijkheid, om 'ook dit te presteren, bet vorderen Tan de keuze de* belastibgscbulJigen . om', of' de goederen ten zijnen koste te doen bewaken , of wc! cea zoodanig gedeelte van dien te doen entreposer n of onder toevoorzigt vau 's Rijks ambtenaren te custodiëfen , ais genoegzaam zal zijn, nm het bedrag van den impost en de eventuele kosten te dekken.

Art. 16.

Voorziening nopens de nalaligen.

De maatregelen van zekerheid , ten aanzien van de belastingschuldigen te riemen, welke zich eenig verzuim te wijlen hebhtn. zullen bestaan in het niet toestaan van credieten, waar dezelve andeis verleend werden, naar het dadelijk procederen op de goederen of tegen de als boven gtstelde provisionele cautien, tot incassering ef oplegging van den impost, boeten en kosten.

NOORDELIJKE PROVINCIËN.

Art. 17.

'Applicatie van de algemeene bepalingen des voorgacinden

hoofddeels, cp de belastingen , geheven wordende iri de noordelijke provinciën.

De algemeene bepalingen, in het voorgaande hoofddeel van dit reglement vervat, zullen toegepast worden op de belastingen in de noordelijke provinciën dus verre gsheven , in de onderwerpen der nieuwe belastingen, aldaar gevonden wordende, in voee als bij de volgende artikelen van dc tegenwoordige aldeeling, nader is omschreven:

Art. 18.

Zout.

De voorraad van geraffineerd en ongeraffineerd zout, mitsgaders van den pekel, zal, met in acht neming der onderscheidene zout - specicn, zoo veel bet ruwe zout aangaat, moeten worden aangegeven door- en geverifieerd :

Voor het ongeraffineerde zout, bij

«r. De