is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesloten, ten einde naar gelang van het gebruik en de c.ip iciteit de>' btslagbakken te w-rden heropend.

Ter ^elegeuheid van deze operatie, zal al het voorharuleu z,i>. de gedisteleerd en de ruw-peileii opgenomen , en aan het hoofd der geld-rekening un de branders en de distelateurs gebragt worden, volger,s den nieuwen maatstaf der betasting van fier-en-dertig gu det>s het okshoofd Ams'erdamsche proef.

Het beslag in de bakken aai niet onder den ouden aa-.slag, maar als het eerste siooksel of de eerste tt slelJat.e, overeenkomstig de ruimte der gevulde bcsbgbakkeu, en, onder inlevering en uitreiking der >«reischte dokurnenten, geboekt worden op het register

Van fïbriekagfe.

Voor al het ter molen zijnde craarj , mits aders het gebrokene, dat nog in de hrandeii| voorhanden >s en. nog geene bewerking of b.sag ondergaan heeft, en eindelijk ook voordat ge( n , hetvveik in de li s agbakken als boven wordt gevonden , zal afschrijving op de oude rekening verleend worden.

30. Bij de distelateurs in fijne likeuren, wi-r voorraad met het surplus vau den nieuwen impost bezwaart zrii weden , ten einde .<e faculteit te kunnen behouder, van de uitvoering voor commercie naar buiten 's/ands, onder genot van restitutie of verrekening.

5°. Bij de handelaars in binnenlandsch g< d steleerd , ond.^r genot van cred et welke gehouden zullen wezen om , of dea impost couf rm hel verhoog Ie tarief op te if ggen , of tot behoud van de faculteit van afschrijving voor negotie, hunne drankea met de verhooging vo,gens het nieuw tarief te entreposeren.

4°. Bij de wijDkoopers, geadmitteerd tot den handel in het groot en inlandsch gedisteleerd , wier voorraad , als boven, met het surpus vau den ri uivn im;)0s bezwaard zal moeten worden, ten einde de ficulte t t^ behoudtn, denzelven naar binnen 'stands t*; v rd biteren, of, conform het nietiwe tarief, deswege bij dea uitvoer de restitutie te erlacgeu.

Wordende, voor het overige, in al'en gevalle bepaald, dat de voorraad ver.mposte dranken, onuer