is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 65.) W E T van den vosten November ic!j6, waarbij zekere bepalingen van het lijfstraffelijk wetboek toepasselijk worden verklaard op de misdaden, welke zonden kunnen bedreven "worden omtrent de muntspeciën, vermeld bij art. 12 en i4- der wet wet van den 28sten September 1Ö16 (staatsblad n°. óo).

Wij WILLEM, bij be gratie GODS, Konimg der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz. , enz.

AIIcr die deze zullen zien of hooren lezen, salutl doen te weten: •

AIzoo Wij in overweging genomen hebben dat eenige twijfeling zoude kunnen ontstaan over de toepasselijkheid der art. i5s, i53, i3o, i?>6, ir>7 eu i33 van iiet lijfstraffelijk wetboek op de misdaden, welke zouden kunnen bedreven worden omtrent de nmntspecien , vermeld bij art. 13 en li der wet van den 2Ssten September 1Ü16;

En willende voor het belang der algemeene schatkist en der partikulieren, alle onzekerheid daaromtrent Wegnemen;

ZOO IS HET, dat Wii, den Rand van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten,- Generaal. hebben goedgevonden eu verstaan, gelijk Wij goedvinden ea verstaan bij dezs;

Dat