is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belasting 26 £ ten honderd, op de personele en mobiliaire belasting s3 ten honderd, en laatstelijk op het regt op de deuren en vensters 10 ten honderd.

Art. 6.

Ter bestrijding van de gemeenten-uitgaven, zutlen op de kohieren der grondbelasting, mitsgaders Van ue personele en mobiliaire belasting worden gebragt vijf additionele percenten.

Art. 7.

Het onderzoek ter verkrijging van eene meer geëvenredigJe repartitie der grondbelasting en van de personele eft mobiliaire belasting , het welk ten gevolge van art. 8 en.

der wet van xi Februari lölb door de Gedeputeerde Staten is aangevangen, zal door dezelven worden voortgezet, en op den eersten April aanstaande moeten zijn afgeloopen; -Suilende alsdan al de daaruit voortspruitende stukken worden gesteld in handen van eene speciale door Ons te benoemen J commissie, welke belast zal zijn met het ontwerpen van I» eetif; dusdanige meer evenredige repartitie van het tegenwoordige bedrag der voorsz, belastingen, tusschen de onderscheidene provincie» van het Kijk.

Art. 8.

Het regt van patent zal over het jaar 18x7, bij voortduring

worden geheven voigens de ordonnantie op dat middel, geannexeerd aan de gemelde wet van 11 Februari 18x6.

Art. 9.

De betaling der directe belastingen zal geschieden bij tiende gedeelten , waarvan het eerste verschenen zal zijn vóór of op i den laatsten Maart eerstkomende, en het laatste vóór of op deu laatsten December daar aan volgende.

I

{ DERDE AFDEEL ING.

In directe belast in gen.

/ \

Art. xo.

De belastingen op het zout, de zeep, de wijnen, het bniteulandsclx gedisteleerd, het binnenlandsch gedisteleerd, de I . bis-