is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fg ■fföubatk, en aanwijzing van liét expeditie-kantoor 1t Doiche, als een

betalings-kantoor • • • * • • sjumjiai/.

IS0. -4- BESLUIT, houdende de intrekking van den stempel voor kleine buitenlandsehe gouden en zilveren werken

bepaalden herkeuring derzelve met

een ander merk . . . . • • «4 '

ISP. 25. BESLUIT, waarbij art. 43 der wet van

den 2&sten jvlü >801, en art. 3 der wet van den lóden Jnnij 1815 , nopens de vreemde pekelharing, o.p liet gelieele

Koningrijk toepasselijk worden ge- ^

maakt

26. BESLUIT tot bevordering vati de overschrijving der hypotheken diealnog' ingssdhröven zijn hij vreemde hypotheekbewaarders , onder welke de laatst met het Rijk vereenigde distrikten

hebben geressorteerd 3°

K°. 27, BE8LUIT . houdende nadere bepaling van de linie van toezigt, welke, in toepassing 'der wet van den jden October 1816 , het vrije van het-onvrije territoir in de provincie Gelderland, aal -afscheiden, tóet aanwijzing- der kantoren van in- en uitklarihg, vau ontvang èn espeditie All§-

R0. 28* BESLUIT, bepalende het tijdstip waarop de indirecte belastingen zullen worden geheven in die streken , welke ,

bij tiaktaat, van den,7den October 1816 aan het Rijk zijn afgestaan . . . . 3 — •

-)' BESLUIT ter bepaling van de wijze op welke de Iloomsch-Katholijke Kerken zullen worden gesteld Of bevestigd jn liet bezit der goederen en renten die baar, krachtens de wet vau den 7den ïherraidor XI toekomen , . • • . 19