is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daartoe door den Gouverneur te designeren , Worden

opgedragen.

fan het tellen jare ontslaan en weder aanvullen der ontsla "ene en ontbrekende manschappen.

O

8. In vr lestijd zullen jaarlijks de manschappen van elk korps der mikt e, die den tijd van vijf jaren hebben uitgediend , worden ontslagen en van paspoorten voorzien.

g. Voor zoo veel de manschappen betreft die tot de eerste zampnstcliing der militie behooren , zal zulks geschieden bij iotin?', overeenkomstig de voorschriften door Ons ie dieu aanzien vastgesteld of nader vast te stellen: behoudens -zoodanige regten tot ontslag al» bij vroegere wetten en besluiten zijn verkregen.

10. De manschappen die jaarlijks, uit hoofde van vijfjarigen dienst , worden ontslagen, zullen ieder jaar worden vervangen • door m'ddel eener ligtii.g binnen het geheele Rijk3 van één man van vijf honderd zielen.

ii Het. kontmgent van iedere proviucie in de voor-r gchrevene ligiing zal jaarlijks ,' in overeenst' mmng met de bevolking d. ive've ,door Ous worden bepaald ; terwijf dat der gemeenten , volgens denzelfden maatstaf, door tle Gedeputeerde Staten der provinciën zullen worden geregeld,

1.3, Ten einde de kleine gemeenten beneden de vijf

hon»*