is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honderd zielen, en waarvan de bevolking alzoo niet toereikende is tot de jaarlijksche levering van één man, in de ligtingen te doen deelen, zullen Gedeputeerde Staten van iedere provincie, dadelijk na het emaneren dezer wet, de aaneenvoeging, bepalen, het zij van twee of meer zoodanige naast bij elkander gelegene gemeenten, te dien efïecte dat dezelve te zamen genomen eene bevolking van ten minste vijfhonderd zielen uitmaken , het zij van één of meer kleine gemeenten (met eene naastbijge! ;gepe groote gemeente., naarmate de lokale gesteldheid of het gerij f der ingezetenen hen zulks verkieselij; zal doen oordeelen.

i5. Gedeputeerde Staten zullen, hij het regelen der kon li ii ge n ten van de gemeenten , tot voorkoming van alle ongelijkheid die anderzins uit de gebrokene getallen, boven de vijfhonderd, zouden ontstaan, gebruik maken van eenen vasten vijfjarigen rooster., door hen, onder Onze approbatie, te arresteren, en telken vijf jare, naar gelang der bevolking van iedere gemeente, of zamengevoegde . gemeenten, en in de evenredigheid bjj art. xo bepaald, te vernieuwen.

t4. Bij het opmaken van dien rooster zal worden in het oog gehouden, dat, van een getal van vijftig tot hónderd ingezetenen, in de vijfjaren éc;i man tot den diénst der nationale militie worde bestemd , terwij l daar en tegen de getallen beneden de vijftig, buiten aanmerking blijven,

A 4 l>s