is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst der Neder! and scbe araaée of nationale militie hadden gestaan, in welk geval zij tot den ouderdom van 55 jaren zuilen worden toegelaten. Voor het overige zullen zij, me uitzondering alleen der lengte, welke voor de vrijwilligers even als voor de lotcliagen op 5 rijnlandsche voeden ( een meter vijf honderd en zeventig miliitticters) wordt gesteld,' de vereischten moeten hebben, welke hierna voor de pla-tfsvervangers zullen worden bepaald; doch zuilen zij niet buiten dc g rneente, door hetwelk zij worden geleverd, mogen genomen worden, maar binnen diz lve, ten min te gedurende de laatste vijftien maanden , gewoond moeten hebben.

52 Ten einde in de gelden tot het vinden d r vrijwilligers beooodigd, te turnen voorzien, zal er jaarlijks op de begrootingen der jgenieët ten een post daarvoor in uitgave worden gebragt; welke berekend zal worden over het waarschijnlijk getal manschappen die het kontingent der gemeente zal moeten uitmaken, naar gelang der som die Wij voor eiken man , den eenen door den anderen gerekend , nader zullen bepalen.

Dc jaarlij' s in elke gemeente ovej schietende gelden blijven ten voordeéle der plaatselijke kas.

55. Ia de onderscheidene kleine zamengevoegde gemeenten , of in die met grootere steden of plaatsen vereenigd, zullen de hóófden der gemeentebesturen zich vereenigen en cencn raad formeren

54, De hoofden der gemeentebesturen komen fezamen op den eersten maandag in December, ten einde, voor

eerst,