is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is voldaan , of «iet heeft kunnen worden vol Jaap 5 moetende dit tttest zijn ingerigt overeenkomflig het model Iitt 1?.

Aüe welke extracten en bijzonder die uit het reg;ster van den civileü staat, altijd ten *teeken Van echihöid, door de binnen de gemeenten tot het teekenen der alOsten, volgens het hierna volgenda art. i85, alleen bevoegde personen zullen moeten zijn gecontrasigneerd.

4°. Op den tweeden maandag in Februari, of zoo veel eerder als de lijsten der vrijwilligers en altesten uit alle de gemeenten dor provincie bij den Gouverneur zullen zijn ingekomen , Kal de Gouverneur d ;n .»,Tiilitieraad, zamengcstcjti en geassisteerd zoo ais hij de artikelen uJ, ji4, n5 en i?6 is vastgesteld, togen een' bepaalden dag bij ten roepen. >

4i. [)e militieraad zal zich alsdan bepaaldelijk bezig houden; voor eerst, met het onderzoek der staai 'aü *^e zoodanigen die zich niet hebben doen inscurijVen, vermeld bij art, 62 hierna, en het toepassen van art. 63 en 64 op dezelve.

leri tweede, met het herzien en op nieuw onderhoeken der zoodanigen die in de ligting van een vorig !aa* van den dienst voor één jaar, zijn vrijgesteld.

.. "" &irde3 met het onderzoeken der aangebodene vrijwiltigers.;

4». ©e